Skargi i wnioski - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski
 
W Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są: 
 
1. przez Komendanta Powiatowego Policji Lubartowie lub Jego zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania.
 
2. przez eksperta ds. kontroli, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.         
 
Kontakt: tel. 081-8526234.
 
        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 
        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).
 
       Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
 
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia).
 
        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.
 
 

Metryczka

Data publikacji 02.05.2009
Data modyfikacji 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Marczuk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Marczuk
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Paśnik
do góry