Przyjmowanie i załatwianie spraw - Przyjmowanie i zalatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i zalatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
Wydział Kryminalny przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Kodeksie Postępowania Karnego lub Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 
Sprawy kierowane do Wydziału Kryminalnego mogą być wnoszone osobiście, pisemnie lub za pomocą telefaksu (081-8526244)
Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w sekretariacie Wydziału według daty wpływu. Następnie sprawy kierowane są przez Naczelnika Wydziału (lub Jego zastępców) do właściwych merytorycznie pracowników, którzy je bezpośrednio realizują. Projekty odpowiedzi podpisywane przez Naczelnika Wydziału i przesyłane do ostatecznego załatwienia.
 
 W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby do Wydziału, osoba ta kierowana jest bezpośrednio z recepcji do właściwego merytorycznie funkcjonariusza wskazanego przez Naczelnika Wydziału.
 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI
 
 Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.
 
Sprawy do realizacji są wnoszone do Wydziału Prewencji osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem faksu.
 
Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji.
Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.
 
W strukturze Wydziału Prewencji funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Zespół Patrolowo-Interwencyjny, Zespół Dyżurnych, Zespół Dzielnicowych oraz Zespół do spraw Nieletnich i Patologii.
Korespondencja kierowana do tych komórek rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencyjnym Wydziału Prewencji.
 
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
Wydział przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.
 
Sprawy wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą telefaksu podlegają rejestracji w sekretariacie wydziału, według kolejności wpływu. Następnie przedstawiane są kierownikowi komórki organizacyjnej wydziału, który dekretuje je na poszczególnych pracowników. Projekty odpowiedzi parafowane są przez osobę przygotowującą pismo, a następnie podpisywane przez kierownika komórki organizacyjnej.
 
 
STANOWISKO DS. KONTROLI
 
W Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są: 
 
1) przez Komendanta Powiatowego Policji lub Jego zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania.
 
2) przez policjanta stanowiska ds. kontroli od poniedziałku do piątku,  w godzinach urzędowania. Kontakt telefoniczny: 081-8526234.
 
 
ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA
 
     Głównym zadaniem zespołu jest wdrażanie polityki kadrowej KWP w Lublinie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie, a w szczególności przyjmowanie i załatwianie wszystkich spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant.
 
Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do pracy w Policji na potrzeby Komendy.
 
Organizowanie i realizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego.
 
Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostek jej podległych.
 
Sprawy wpływające do zespołu załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa – bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.
 
O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 
 
ZESPÓŁ FINANSÓW
 
Zespół rozpatruje sprawy dotyczące wypłaty uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych policjantów, pracowników oraz świadczeń pieniężnych przysługujących emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.
Wnioski o załatwienie sprawy składane są w formie pisemnej w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie, gdzie są rejestrowane. W dalszej kolejności są dekretowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie lub Jego zastępcę i kierowane do zespołu.
Sprawy wpływające do Zespołu Finansów załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa- bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.
W każdym przypadku zwłoki informuje się stronę podając przyczynę zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 
 
STANOWISKO DS. ZAOPATRZENIA
 
 Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). Wydział przyjmuje sprawy kierowane pisemnie oraz wnoszone za pomocą telefaksu.
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami obiegu korespondencji (Decyzja Nr 255/05 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych) sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie rejestruje korespondencję wpływającą w dzienniku korespondencyjnym lub dziennikach podawczych (faktur, rozkazów personalnych i pozostałych dokumentów) według kolejności wpływu. Specjalista ds. zaopatrzenia załatwia sprawę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przygotowuje projekt pisma – odpowiedzi (jeżeli sprawa tego wymaga).Przygotowany projekt odpowiedzi przedkładany jest do podpisu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubartowie lub Jego Zastępcy.
 
Odpowiedzi zainteresowanym udziela się również w formie ustnej, telefonicznie- sporządzając notatkę na piśmie dot. udzielonej odpowiedzi ( dotyczy to szczególnie spraw pilnych).
 
 
STANOWISKO ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który realizowane są zadania  stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych, jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005, Nr 196, poz. 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych w wymienionej ustawie dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071).
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 02.05.2009
Data modyfikacji 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Marczuk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Marczuk
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Paśnik
do góry