Ochrona Danych Osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
  w Lubartowie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 57a, tel. (81) 8526216.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji
  w Lubartowie, tel. (81) 8526260, e-mail: iod.lubartow@lu.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:

      1)  wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych.

      2)  wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

      3) ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

      4) wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana      żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

      4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

      1) dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

      2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

      3) usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

      4) ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

      5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

      5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych
w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

      6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     7. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

     8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Skorupska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Skorupska KPP Lubartów
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Paśnik
do góry