Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

 

  W Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie funkcjonuje składnica akt, z której udostępnienie akt może nastąpić do celów:

  • służbowych,
  • naukowo – badawczych,
  • publicystycznych.

 

Akta znajdujące się w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie mogą być udostępnione do celów naukowo – badawczych i publicystycznych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów RP i jej obywateli.

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, zawierającego:

 

  1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

 

  1. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne, – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca odpowiedzialności prawnej,

 

  1. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą oraz podania okresu ich wytworzenia,

 

  1. Określenie celu, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

 

 

Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.

 

Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

Akta udostępnia się w wyłącznie w siedzibie składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, w obecności pracownika składnicy.

 

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej zawarte są w:

1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu udostępnienia materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. (Dz.U.2008, Nr 107 poz. 697).

2. Zarządzeniu Nr 45 MSWiA z 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych.

3. Zarządzeniu Nr 920 KGP z dnia 11 września 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

4. Ustawie z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

5. Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.

 

 

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

 

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie

 

ul. Lubelska 57A

 

21-100 Lubartów

 

         


 

Metryczka

Data publikacji 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Marczuk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Marczuk
do góry